myGarden.org

New Zealand White Tea Tree

Leptospermum scoparium 'Snow White'

1 Photo

Photo: New Zealand White Tea Tree