myGarden.org

French Lavender 'Pukehou'

Lavandula stoechas x viridis 'Pukehou'

No photos