myGarden.org

Thermopsis

Thermopsis montana syn T.rhombifolia

No photos