myGarden.org

Scotch thistle, Cotton thistle.

Onopordum acanthium

No photos