myGarden.org

Water-lily, Chromatella'

Nymphaea x marliaceae 'Chromatella'

No photos